ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

แบบปรับปรุงอาคาร

BOQ

ราคากลาง

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศเชิญชวน

รายการครุภัณฑ์

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

Leave a Comment