ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ Big Data Warehouse Analysis จำนวน 90 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับห้องปฏิบัติการ Cloud Computing จำนวน 82 เครื่อง 

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

Leave a Comment