รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ Big Data Warehouse Analysis จำนวน 90 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับห้องปฏิบัติการ Cloud Computing จำนวน 82 เครื่อง

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR บริหาร

Leave a Comment