วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

BOQ

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

Leave a Comment