ประชาพิจารณ์และเสนอแนะ งานปรับปรุงอาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

แบบPDFปรับปรุงอาคารอัญมณี 010664

งวดงาน-เงิน

บัญชีปริมาณงานและราคา

ใบรับรองแบบรูปรายการ

Leave a Comment