รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

tor วิศวะ

ราคากลาง วิศวะ

Leave a Comment