รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment