เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา 1

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment