– เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีดิจิทัล แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 41 เครื่อง – เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 34 เครื่อง – ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ของคณะบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

TOR ครุภัณฑ์

ราคากลาง ครุภัณฑ์ 3 รายการ

Leave a Comment