ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีดิจิทัล แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 41 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 34 เครื่อง 3.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 1 ระบบ ของคณะบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ราคากลาง ครุภัณฑ์ 3 รายการ

TOR

Leave a Comment