ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีดิจิทัล แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 41 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 34 เครื่อง 3.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 1 ระบบ ของคณะบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

ราคากลาง ครุภัณฑ์ 3 รายการ

TOR ปรับปรุงหลังประชาพิจารณ์ 1TOR ปรับปรุงหลังประชาพิจารณ์

Leave a Comment