ประกาศยกเลิกการประกวดราคา ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 410 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ

Leave a Comment