ประชาพิจารณ์ รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบัณฑิตทักษะสูง (Up skill, Re skill, Startup) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR

Leave a Comment