ประกวดราคา รายการ จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

ประกาศประกวดราคา ภูมิทัศน์

เอกสารประกวดราคา ภูมิทัศน์

BOQ

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน

แบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์

ใบรับรองแบบรูปรายการ

ร่างขอบเขตของงาน

Leave a Comment