ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

ยกเลิกการประกวดราคา

Leave a Comment