ประชาพิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 410 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ตัวอย่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

 

Leave a Comment