ประชาพิจารณ์ รายการ ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์เสมือนจริงในงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Leave a Comment