ประชาพิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 410 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

TOR

ราคากลาง

 

 1. ที่ 65/0415
  วันที่ 26 เมษายน 2565

  เรื่อง ขอเสนอแนะประชาพิจารณ์
  เรียน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  อ้างถึง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 410 เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 1/12 ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯเบอร์โทรศัพท์ 02-280-5650-8 / 086-374-2046 โทรสาร 02-280-5659 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ HP ขออนุญาตเสนอประชาพิจารณ์ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
  ข้อกำหนดที่ 4.1.13 มี Hardware ความปลอดภัย Trusted platform module v2.0
  ขอเสนอประชาพิจารณ์
  ข้อกำหนดที่ 4.1.13 มี Hardware หรือ Firmware ความปลอดภัย Trusted platform module v2.0
  เนื่องจากเพื่อเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ HP ได้เข้าร่วมการแข่งขันราคาและทางหน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

  ขอแสดงความนับถือ

  (นางสาวณัฐติยา ธัญญะพงษา)
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Leave a Comment