ประชาพิจารณ์ รายการ ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์เสมือนจริงในงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

TOR หลังประชาพิจารณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Leave a Comment