เผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกพร้อมติดตั้ง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 80 เครื่อง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์13

Leave a Comment