ประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการปรุงพื้นที่ชั้น 6

ร่างขอบเขตของงาน

รวมราคา ใบปะหน้าปร.4 ปร.6 (ใหม่)

Leave a Comment