ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

แบบงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ

ขอบเขตของงาน

Leave a Comment