ประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

BOQ ราคากลาง

Pages from ราคากลาง

PDFแบบงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ

ขอบเขตของงาน

Leave a Comment