ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

แบบสรุปราคากลางงงานก่อสร้า ปร4 5 6

แบบรูปรายการ

ร่างประกาศเชิญชวน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ขอบเขตงาน-ปรับปรุงสนาม-สิ่งทอ

 

Leave a Comment