ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

PDFแบบงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ 

ขอบเขตของงาน

 

Leave a Comment