ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment