ชุดทดลองเรียนรู้ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและทดสอบด้านเกษตรสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment