ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

Leave a Comment