รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

Leave a Comment