งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 เครื่อง

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR

Leave a Comment