ยกเลิกประกวดราคา รายการ รถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ยกเลิกการประกวดราคา

Leave a Comment