ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment