ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Comment