ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ขอบเขตของงาน

Leave a Comment