ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อ รถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment