ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศเชิญชวน

TOR

ราคากลาง

เอกสารประกวด

Leave a Comment