ประชาวิจารณ์ เรื่อง จัดซื้อรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

TOR

ราคากลาง

Leave a Comment