เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ขายทอดตลาด)

Leave a Comment