ประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยงานของรัฐต่อไป (ครั้งที่ ๓)

ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 3)

Leave a Comment