ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA และตู้ MDB (ตู้คอนโทรล)

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment