ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ขยายระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ

แผยแพร่แผน ขยายระบบโทรศัพท์

Leave a Comment