Author Archives: nopphanan.n

ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา ชื่องาน งานปรับปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

1.ร่างประกาศ

2.แบบฟอร์ม BOQ (Excel)

3.BOQ

4.ราคากลาง

5.รายการประกอบแบบเล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไปงานก่อสร้าง

6.แบบรูปรายการปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล

7.รายการประกอบเล่ม2 การเลือกใช้วัสดุงานก่อสร้าง

8.รายการประกอบแบบเล่ม3 spec เฟอร์นิเจอร์ Re-7

9.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

10.ใบรับรองแบบรูปรายการ

11.ใบแบ่งงวดงาน

12.ขอบเขตของงาน

13.แบบหนังสือรับรองวิศวกร,สถาปนิก

14.แบบฟอร์มแผนงาน

15.ตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

16.รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

17.แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก (กองคลัง)

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก (คงคลัง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 850,000 บาท

ราคากลาง

ร่าง TOR และ ราคากลางระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 4 ห้อง

ร่าง TOR

ราคากลาง