Author Archives: Meeyok's - Page 125

TORการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

รายละเอียดการจัดซื้อดวยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร