Category Archives: คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

งานจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์

งานจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้อมปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้องปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ ของคณะ บริหารธุรกิจ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง