Category Archives: คณะบริหารธุรกิจ - Page 2

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดและเงื่อนไข

ราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคาร 2

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  งานปรับปรุงอาคาร 2 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คือ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

Page 2 of 812345...Last »