Category Archives: คณะบริหารธุรกิจ - Page 3

TORการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

รายละเอียดการจัดซื้อดวยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

 

จัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ห้อง

รายละเอียดการจัดซื้อ

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR การจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อ  ด้วยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP  จำนวน 1 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR 

ราคากลาง

Page 3 of 812345...Last »