Category Archives: คณะบริหารธุรกิจ - Page 5

ประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ  ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างงานรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2  จำนวน 1 รายการ  ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัย

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

Page 5 of 8« First...34567...Last »