Category Archives: คณะบริหารธุรกิจ - Page 8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

 

Page 8 of 8« First...45678