Category Archives: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Page 4

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

ประกวดราคา…ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร  จำนวน 1 ชุด  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร จำนวน 1 ชุด

 

Page 4 of 41234