Category Archives: ราชมงคลพระนคร

ประกาศประชาวิจารณ์ รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิตและ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ งานจัดซื้อชุดสร้างเสริมผลงานอัญมณีและเครื่องมือพัฒนาทักษะการเจียระไนชั้นสูง จำนวน 1 ชุด ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาจัดซื้อชุดขยายภาพตัวเรือนโลหะเพื่องานประดับอัญมณีบนตัวเรือน แสดงผลด้วยมอนิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย การออกแบบ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาจัดซื้อชุดวิเคราะห์อัญมณีด้วยกำลังขยายแสดงผลด้วยมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศ เรื่อง การยกเลิกประกาศประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคา