Category Archives: ราชมงคลพระนคร

ชื่องาน ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

งานปรับปรุงอาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคาร1ศิลปศาสตร์

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ใบรับรองแบบและรายการ+ราคากลาง

ตารางราคาอาคาร 1 ศิลปศาสตร์

ราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการ

ราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน

ร่างประกาศ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

อาคารกิจการ12ล้าน (สำหรับกรอก)

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics) จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 1 of 12912345...102030...Last »